Psychological Safety at Work
Benefits
  • เข้าใจความหมายและความสำคัญของความปลอดภัยทางจิตใจ (Psychological Safety) ว่าเป็นแก่นแท้ของการสร้างความร่วมมือกันทำงานของทีม
  • ตระหนักว่าตนเองมีส่วนสร้างความรู้สึกปลอดภัยภายในทีมและองค์กรได้ โดยเริ่มจากเข้าใจตนเอง มีแนวทางดูแลอารมณ์และความกลัวกังวลของตนเอง
  • เพิ่มทักษะความสามารถในการดูแลความสัมพันธ์ด้วยความเข้าอกเข้าใจกัน สร้างทีมที่ให้เกียรติกัน ก้าวข้ามอคติและความแตกต่างของสมาชิกแต่ละคน
  • มีแนวทางที่จะช่วยยกระดับความปลอดภัยทางจิตใจในทีมให้คนกล้าพูดกล้าแสดงออก พร้อมกับพัฒนาทักษะผู้นำที่สร้างวัฒนธรรมปลอดภัยทางจิตใจให้กับองค์กร
Who Should Attend?
  • Middle management
  • Senior management
  • Top Management
Duration
  • Onsite 1 Day (09.00-16.00)

กลับไป
LINE
Call
Messenger