Plukrak Academy | Build Your Team to Become a Great Team

การสร้างทีมหมายถึงกระบวนการที่อาศัยกิจกรรมและความคิดเพื่อสร้างทีมทีมีความกลมเกลียวสมาชิกร่วมมือกันบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมของทีม ปรับปรุงประสิทธิภาพของทีม เป็นการนำสิ่งที่ดีที่สุดมอบให้กับทีมในแง่มุมต่างๆ ได้แก่ การพัฒนาตนเอง การสื่อสารในเชิงบวก ความสัมพันธ์ระหว่างคนในทีม ทักษะความเป็นผู้นำ และการทำงานร่วมกันด้วยความไว้วางใจ และมีแรงจูงใจมากขึ้น

7 เหตุผลสำคัญของการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพในองค์กร

1. ส่งเสริมการสื่อสารที่ดี (Enhances Communication) : เป็นการพัฒนาทักษะการสื่อสารระหว่างพนักงานให้ทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น สนับสนุนการสนทนาที่เปิดกว้าง โปร่งใส เชื่อใจ นำไปสู่การเปิดใจ มีความเข้าใจที่ดีขึ้นและช่วยลดความขัดแย้งภายในทีม

2. สร้างความไว้วางใจ (Building Trust): ความไว้วางใจเป็นรากฐานของทีมที่มีประสิทธิภาพ และเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานที่สนับสนุนพนักงานเกิดความรู้สึกปลอดภัยในการแสดงความคิดและข้อกังวลเกี่ยวกับกระบวนการทำงานภายใต้แรงกดดัน สร้างบรรยากาศที่ทำงานในเชิงบวกมากขึ้นเมื่อพนักงานรู้สึกถึงความผูกพันและเรียนรู้ที่จะไว้วางใจในความสามารถของกันและกัน

3. เพิ่มผลผลิต (Increases Productivity): เมื่อสมาชิกทีมเข้าใจกันมากขึ้นและสื่อสารกันได้ดีผลผลิตมักจะเพิ่มขึ้น การสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพสามารถปรับเป้าหมายส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร นำไปสู่การทำงานที่มีประสิทธิภาพและร่วมมือกันมากขึ้น

4. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ (Promotes Creativity): ความคิดสร้างสรรค์สามารถช่วยให้ทีมสร้างแนวคิดใหม่ๆ และค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่ไม่เหมือนใครด้วยการทำงานร่วมกันและผสมผสานมุมมองที่หลากหลาย สมาชิกในทีมสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

5. พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา (Enhances Problem-solving Skills): เซสชั่นการสร้างทีมมักจะนำปัญหาที่ต้องการแก้ไขมาให้สมาชิกทีมหาทางออกร่วมกัน เป็นการระบุปัญหาในเบื้องต้น และระดมความคิดอย่างมีวิจารณญาณในการแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วม

6.ช่วยระบุคุณสมบัติความเป็นผู้นำ (Helps Identify Leadership Qualities): องค์กรสามารถใช้แบบฝึกหัดการสร้างทีมเพื่อระบุและพัฒนาผู้นำที่มีศักยภาพโดยการสังเกตว่าใครเป็นผู้ริเริ่มสนับสนุนเพื่อนร่วมงาน และนำทางความท้าทายอย่างมีประสิทธิภาพ

7.บรรเทาความขัดแย้ง (Mitigates Conflicts): การสร้างทีมเป็นประจำสามารถลดความขัดแย้งในที่ทำงานได้โดยช่วยให้พนักงานเข้าใจบุคลิกภาพ จุดแข็ง และจุดอ่อนของกันและกัน ทำให้สมาชิกมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างกลมกลืนมากขึ้น

หากคุณต้องการพัฒนาทีมให้มีความเป็นหนึ่งเดียวเพื่อขับเคลื่อนภาระกิจต่างๆ ตามเป้าหมายขององค์กรหลักสูตรการสร้างทีมได้ออกแบบการรียนรู้ให้มีกิจกรรมสนุกสนาน ใช้เกมสถานการณ์จำลองเอื้อให้สมาชิกแก้ไขปัญหาร่วมกัน ส่งเสริมให้ผู้ร่วมอบรมเกิดความไว้วางใจ (trust) ปรับความเข้าใจ ลดความขัดแย้งและเริ่มสร้างสัมพันธ์ที่เข้าใจกันและกัน สมาชิกเห็นความสำคัญของการยึดมั่นในคุณค่าหลัก (Core Value) ซึ่งเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมขององค์กร

ปลูรักได้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นการผสมผสานการทำงานร่วมกัน (collaborating) เข้ากับการสร้างบรรยากาศเกม (gamification) เพื่อตอบโจทย์ของลูกค้าโดยเฉพาะ โดยเน้นพัฒนาคนให้มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายของแต่ละองค์กร และติดตั้ง (instal) วัฒนธรรมองค์กรผ่านกิจกรรมและเกมต่างๆที่ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีประสบการณ์เพื่อสนับสนุนค่านิยมนั้นๆ

หลักสูตs Building Collaborative Team with DISC เหมาะสำหรับทีมที่ต้องการพัฒนาทักษะการร่วมงานยอมรับความแตกต่าง บนพื้นฐานทฤษฎีที่เข้าใจพฤติกรรมมนุษย์

หลักสูตร Effective Communication & Collaboration with the Enneagram at Work เหมาะสำหรับพนักงานทั่วไป หัวหน้า เพิ่มทักษความฉลาดทางอารมณ์ของสมาชิก เน้นความเข้าใจตนเองและผู้อื่น เห็นจุดแข็ง จุดอ่อน เรียนรู้ที่จะยอมรับและเสริมจุดแข็งกันและกัน บนศาสตร์นพลักษณ์อันเป็นวิชาจิตวิทยาที่อธิบายแรงจูงใจ ความกลัวที่ส่งผลต่อพฤติกรรมมนุษย์

หลักสูตs The Culture Collab: How a Diverse Team Becomes a Great Team: เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องขับเคลื่อนค่านิยมองค์กร และต้องการให้พนักงานแสดงพฤติกรรมที่สะท้อนค่านิยมนั้น สร้างความผูกพันกับองค์กรให้เป็นหนึ่งเดียว

หากต้องการรายละเอียดหลักสูตรฉบับเต็ม กรุณาติดต่อได้ที่: K.Supasana (Gluay)

[email protected] | Line@plukrak Tel:0939974791

กลับไป
LINE
Call
Messenger
Contact Form 2024

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
หรือติดต่อ คุณสุภษณา (กล้วย) โดยตรงที่ 093-9974791 เพื่อความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น