Cultivating Mindful Leadership
Benefits
  • เข้าใจความสำคัญของการเป็นผู้นำที่มีสติ (Mindful Leadership) ต่อการบรรลุความสำเร็จทางธุรกิจและการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  • มีแบบฝึกหัดเจริญสติที่สามารถนำกลับไปฝึกต่อได้ด้วยตนเองเป็นประจำทุกวัน
  • พัฒนาทักษะรับฟังอย่างมีสติ เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์เชิงบวกกับพนักงานและลูกค้าอย่างเข้าอกเข้าใจ
  • มีแนวทางดูแลและฟื้นตัวจากความเครียดในการทำงานอาศัยความล้มเหลวเป็นแหล่งการเรียนรู้และเติบโตทางจิตใจ
  • มีทิศทางและความมั่นใจต่อการเป็นผู้นำที่มีสติ สร้างองค์กรที่มีความสุขและธุรกิจเติบโตท่ามกลางการแข่งขันรุนแรงและซับซ้อนในยุคนี้
Who Should Attend?
  • Middle management
  • Senior management
  • Top Management
Duration
  • Onsite 1 Day (09.00-16.00)

Cultivating Mindful Leadership
กลับไป
LINE
Call
Messenger