Negotiation skills for sales Professional
Workshop
Benefits
 • มีความเข้าใจองค์ประกอบพื้นฐานของการเจรจาต่อรอง
 • รู้จักวิธีการออกแบบและดำเนินการตามกระบวนการเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิ
 • ฝึกทักษะการสื่อสารเจรจาต่อรองที่สร้างความสนใจและความเข้าใจที่นำไปสู่สถานการณ์ Win-Win
 • เรียนรู้วิธีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์(EQ) เมื่อเผชิญสถานการณ์ที่ท้าทาย
Who Should Attend?
 • Salespeople
 • Sale Managers
Duration

2 Days (09:00-16:00)

Approach
Soft Skills
 • Self Awareness
 • Situational Awareness
 • A Collaborative Mindset
 • Listening And Asking Questions
 • Emotional Detachment
กลับไป
LINE
Call
Messenger
Training in organization