OUR VISION & MISSION

WHAT WE DO

“We Provide People Side Training”

ปลูกรัก คือบริษัทจัดกระบวนการเรียนรู้ (Facilitate Learning) และเป็นที่ปรึกษา (Consult) ด้านคน (People Side) โดยมีเป้าหมายพัฒนาระดับจิตของคน (Order of Mind) ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเติบโตอย่างยั่งยืน อาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่สร้างประสบการณ์ตรง (Experiences) ปรับเปลี่ยนกรอบความคิดเติบโต (Growth Mindset) และติดตั้งทักษะการทำงานกับคน (Soft Skills) ทั้งในระดับส่วนบุคคล ทีมงาน ทำให้เกิดการมีส่วนร่วม (Engagement)ในระดับองค์กร

ปลูกรักนำเสนอเส้นทางการพัฒนาระดับจิตหลายรูปแบบ ได้แก่ คอร์สสำหรับบุคคลทั่วไป (public seminars) ที่ปรึกษาองค์กร (organizational consultation) โปรแกรมปรับตามความเหมาะสมขององค์กร (customized program) การโค้ชส่วนบุคคล (personal coaching) และ หลักสูตรประกาศนียบัตร(certification program)

ดร.พงษธร  ตันติฤทธิศักดิ์ หรือ โค้ชเอ๋ และ อ.อภิฤดี  พานทอง หรือ อ.กิ๊ก ทั้งสองเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทปลูกรัก และศึกษา ฝึกฝน และพัฒนาวิธีการ/เครื่องมือสำหรับการพัฒนาระดับจิตคนอย่างเป็นระบบ และเข้าถึงง่าย จนได้รับความไว้วางใจจากหลากหลายองค์กรชั้นนำในประเทศและระหว่างประเทศ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งภาคบริการและภาคอุตสาหกรรม ให้ปลูกรักเข้าไปร่วมพัฒนาระดับจิตของบุคคลากร

วิสัยทัศน์: พัฒนาระดับจิตมุ่งสู่การเปลี่ยนแปลง

ปลูกรัก มีวิสัยทัศน์ทำงานเรื่องการพัฒนาระดับจิต (Order of Mind) ของคนในสังคม ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงคุณภาพภายในจิตใจของคนไปสู่ความสมบูรณ์ในชีวิตส่วนตัวและงาน

พันธกิจ: เป็นพันธมิตรกับลูกค้า สร้างการเรียนรู้ที่ได้ผลและสนุก

พวกเราทำงานร่วมกับลูกค้า เข้าไปรับฟัง วินิจฉัยโจทย์ วางแผน และสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน ในเส้นทางการพัฒนาจิตคน สร้างกระบวนการเรียนรู้ที่สนุกในการทำงานกับตนเอง (Edutrainment : Education, Training, Entertainment) 

participant_feedback
orders of mind trans

5 ระดับจิตคืออะไร

5 ระดับจิตหมายถึงระดับความซับซ้อนของจิตที่เพิ่มขึ้น  ซึ่งแต่ละระดับที่เพิ่มขึ้นหมายถึงสมรรถนะของจิตที่เพิ่มขึ้น  รองรับหน้าที่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้น  ทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  และเข้าใจความซับซ้อนของชีวิตมากขึ้น (ระดับจิตที่สูงกว่าไม่ได้หมายความว่าเป็น “คนดีกว่า” หรือ “สูงส่งกว่า” แต่หมายถึงสมรรถนะที่เหมาะสมกับหน้าที่การงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้น)  จิตแต่ละระดับมีคุณลักษณะ ดังนี้

ระดับจิตที่ 5 จิตเปลี่ยนชีวิตตนเอง :
ผู้นำของผู้นำ ผู้นำนำเพื่อจะเรียนรู้ คิดซ้อนได้หลายกรอบความคิด โอบรับความขัดแย้ง  มองหาปัญหา  พึ่งพิงอิงอาศัยกันและกัน พบได้ในผู้ใหญ่สูงวัยขึ้นไป

ระดับจิตที่ 4 จิตเขียนชีวิตตนเอง:
ผลักดันวาระ ผู้นำเรียนรู้เพื่อจะนำ มีเข็มทิศเป็นของตนเอง  มีกรอบความคิดเป็นของตัวเอง  มุ่งแก้ไขที่ปัญหา  ไม่ทิ้งใคร  พบได้ในผู้ใหญ่วัยกลางคนขึ้นไป

ระดับจิตที่ 3 จิตตามสังคม:
ผู้เล่นในทีมเดียวกัน  ผู้ตามที่ซื่อสัตย์ สอดคล้องไปในแนวเดียวกัน ค้นหาเข็มทิศ ต้องการพึ่งพิง พบได้ในผู้ใหญ่ตอนต้นขึ้นไป

ระดับจิตที่ 2 จิตตามใจตนเอง:
ผู้เล่นตามใจชอบ ทำงานตามผลตอบแทนและการลงโทษ แสวงหาสิ่งที่ตัวเองชอบ มีตัวเองเป็นศูนย์กลาง  พบได้ในเด็กโต วัยรุ่น จนถึงผู้ใหญ่

ระดับจิตที่ 1 จิตตามสิ่งเร้า:
เด็กช่างจินตนาการเรียนรู้โลกและข้อเท็จจริง  ทำตามสิ่งเร้าตรงหน้า พึ่งพาผู้ปกครอง พบได้ในเด็กเล็ก

” Leading & Managing the People Side of Change “

กลับไป
LINE
Call
Messenger