Leadership Development Program

องค์กรในยุคนี้ให้ความสำคัญอย่างมากกับผู้นำ  โครงการพัฒนาผู้นำของปลูกรักมีความแตกต่างที่เน้นการทำงานร่วมกับผู้นำในองค์กรเพื่อสร้างประสบการณ์ตรงและการเรียนรู้การเป็นผู้นำด้านคน (people side หรือ “soft” side)…

องค์กรในยุคนี้ให้ความสำคัญอย่างมากกับผู้นำ โครงการพัฒนาผู้นำของปลูกรักมีความแตกต่างที่เน้นการทำงานร่วมกับผู้นำในองค์กรเพื่อสร้างประสบการณ์ตรงและการเรียนรู้การเป็นผู้นำด้านคน(people side หรือ “soft” side) ปลูกรักอาศัยฐานทฤษฎีและการปฏิบัติตามแนวทางจิตวิทยาพัฒนาการ (developmental psychology)มุ่งเน้นให้ผู้นำริเริ่มการเปลี่ยนแปลงจากตัวเองก่อนในระดับกรอบความคิดและพฤติกรรม จากนั้นจึงเริ่มพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำที่ออกแบบตามความต้องการเฉพาะบุคคล เพื่อทดลองความเป็นผู้นำในสถานการณ์จริง กับลูกน้องจริง กับโครงการจริง แล้วสร้างวงจรการเรียนรู้ให้เกิดพลวัตในการทำงานกับทั้งกรอบความคิดและชุดทักษะ (mindset & skillset)เพื่อยกระดับสมรรถนะความเป็นผู้นำขึ้นสู่ระดับใหม่ซึ่งเป็นการออกแบบกระบวนการที่การันตีความสำเร็จของการพัฒนาผู้นำ โดยมีการวัดผลอย่างเป็นระบบทั้งก่อนและหลังโครงการ

OD ของบริษัทอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างแห่งหนึ่งต้องการให้ปลูกรักจัดโครงการพัฒนาผู้นำที่เริ่มจากการเข้าใจตนเองอย่างลึกซึ้งในระดับกรอบความคิดและพฤติกรรม แล้วสามารถนำความเข้าใจดังกล่าวกลับไปบูรณาการกับทักษะการโค้ชงานที่พวกเขาได้รับการฝึกฝนมา

Leadership Development Program
กลับไป
LINE
Call
Messenger