Professional Counselling Skill
พัฒนาความเป็นมืออาชีพการเป็น นักจิตวิทยาให้คำปรึกษา
Program Benefits
  • เพิ่มทักษะการดูแลจิตใจของบุคคลที่มีความเครียด หรือทุกข์ทางจิตใจ
  • เพิ่มความเชี่ยวชาญในการทำงานในฐานะการเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือทางจิตใจ
  • เพิ่มขีดความสามารถของผู้ให้การปรึกษาสนับสนุน ช่วยเหลือทางจิตใจ (Psychological Support) ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
Who Should Attend?
  • บุคลากรทางการแพทย์, นักสังคมสงเคราะห์, อาสาสมัครที่ให้ความช่วยเหลือทางจิตใจ
  • HR, หัวหน้างานที่คอยสนับสนุนทางจิตใจ, ครู, ผู้ปกครอง
Duration

3 Days In-House Workshop

Approach
กลับไป
LINE
Call
Messenger