Executive Coaching & Individual Counseling

Executive Coaching:บริการโค้ชสำหรับผู้บริหารและบุคคลทั่วไปที่ต้องการค้นหาศักยภาพ และการเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างยั่งยืน….
Individual Counseling:บริการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีปัญหาในการดำเนินชีวิต…..

Executive Coaching : ปลูกรัก บริการโค้ชแบบรายบุคคล สำหรับผู้บริหารและบุคคลทั่วไปที่ต้องการค้นหาศักยภาพ และการเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างยั่งยืน เห็นผลได้จริงทั้งในด้านประสิทธิภาพการทำงาน ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน คนในครอบครัว และการดำเนินชีวิตที่ดีกว่า เป็นต้น

การโค้ชช่วยผู้รับบริการ (โค้ชชี่) ค้นหาจุดเปลี่ยนที่ใช่ที่สุด ค้นหาภูมิต้านทานการเปลี่ยนแปลง สนับสนุนและท้าทายให้แก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาตนเอง การทำงานทั้งหมดจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่พึงประสงค์

 บริการนี้เหมาะสำหรับ

  • ผู้บริหารรุ่นใหม่ ที่จะก้าวไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งต้องรับผิดชอบบริหารงานที่เพิ่มมากขึ้นและซับซ้อนมากขึ้น
  • ผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มศักยภาพ และเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อการอยู่รอดทางธุรกิจ
  • ผู้ประกอบวิชาชีพที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและความสุขในการทำงาน
  • บุคคลทั่วไปที่ต้องการค้นพบตนเอง และพัฒนาศักยภาพจนสามารถเปลี่ยนให้พ้นกรอบจำกัดในตน

 ผลที่จะได้รับ

  • สามารถจัดการกับงานที่เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น และซับซ้อนขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • สามารถดำเนินชีวิตในสภาพการณ์ที่ซับซ้อนได้ อย่างมีอิสระและมีความสุขมากขึ้น

Individual Counseling : ปลูกรัก บริการให้คำปรึกษารูปแบบรายบุคคล สำหรับบุคคลทั่วไปที่มีปัญหาในการดำเนินชีวิต ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทำงาน เช่น การมาสาย การทำงานขาดประสิทธิภาพ เป็นต้น ปัญหาทางสภาพจิตใจ เช่น มีความเครียดสะสมต่อเนื่อง ความซึมเศร้า ขาดกำลังใจในการดำเนินชีวิต หรือประสบปัญหาวิกฤตชีวิต เช่น ด้านครอบครัว การทำงาน ความรัก เป็นต้น ปลูกรัก มีนักจิตวิทยาการปรึกษา (Counseling psychologist) ที่มีความเชี่ยวชาญจำนวนมาก ให้บริการอย่างเหมาะสมกับธรรมชาติของลูกค้า

Executive Coaching & Individual Counseling
กลับไป
LINE
Call
Messenger