Engaging Corporate Culture
สร้างการตระหนักรู้ถึงวัฒนธรรมและเรียนรู้คุณค่าหลักขององค์กร
Program Benefits
  • เกิดการตระหนักรู้เชิงค่านิยมของวัฒนธรรมองค์กรที่ถูกต้อง
  • มีต้นแบบทางวัฒนธรรมที่มีทักษะและ ความสามารถในการถ่ายทอดค่านิยมขององค์กรได้
  • มีแนวทางในการพูด การทำงาน ต่อค่านิยมองค์กร
Who Should Attend?
  • พนักงานใหม่
  • พนักงานอายุงาน 1-3 ปี
Duration

2 Days In-House Workshop

Approach
กลับไป
LINE
Call
Messenger