MEET THE TEAM


Therapy Approach

 • EMDR for Adults
 • EMDR for Children and Adolescence
 • Satir Therapy in Sand Tray
 • Satir Model
 • Buddhist Counselling base
 • Motivation Interviewing

CREDENTIALS

 • ปริญญาโท : ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (ศศ.ม.) (วิทยานิพนธ์ดีเด่น) สาขาจิตวิทยาการปรึกษา คณะจิตวิทยา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี : คุรุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) (เกียรตินิยมอันดับ 2) การแนะแนวและจิตวิทยาการปรึกษา สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียน คณะคุรุศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MEET THE TEAM

หากคุณกำลังมองหาของขวัญหรือสิ่งที่มีค่าให้กับตัวเอง เส้นทางนี้จะช่วยให้คุณได้ค้นพบของล้ำค่าภายในตัวด้วยตัวคุณเอง ในทุกวันของการใช้ชีวิต เรามักลืมที่จะนึกถึงจิตใจตนเอง และมารู้ตัวอีกทีใจเราก็ทุกข์แล้ว ความทุกข์จากพิษทางใจเกิดมาจากบาดแผลในอดีตที่ผ่านมา และเรายังไม่ได้ทำการล้างพิษนั้น หากเราไม่ได้ทำอะไรกับมัน พิษนั้นอาจกลายเป็นเนื้อร้ายและนำมาสู่โรคทางใจ เช่น ซึมเศร้า (depression), ย้ำคิดย้ำทำ (compulsion), ก้าวร้าวรุนแรง (aggression), วิตกกังวล (anxiety) และความกลัวต่างๆ (phobias) หากพิษเหล่านี้ได้รับการขับออก (Detox) และเสริมสร้างวิตามินใจเข้าไป เช่น การเห็นคุณค่า, การยอมรับ, ความรัก เป็นต้น จะช่วยให้ใจใสขึ้น ยืดหยุ่นกับชีวิต และรักตัวเองแบบถูกทางมากขึ้น หากคุณเข้าใจและสัมผัสได้ถึงสิ่งเหล่านี้ในตัวคุณ การได้เข้ามารับบริการนี้จะช่วยให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์การเข้าใจตนเองแบบลึกซึ้ง ให้คุณได้ใช้ศักยภาพทั้งหมดที่คุณมีในการค้นหาด้านบวก และเชื่อมโยงทุกอย่างในตัวคุณ

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ดิฉันทำจิตบำบัด สิ่งสำคัญที่ฉันยึดถือ คือการอยู่กับผู้รับบริการ (Client) ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ นั่นคือ การยอมรับผู้รับบริการอย่างไม่มีเงื่อนไข เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ให้ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง มีความเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพในการจัดการปัญหาและเห็นทางออกได้ด้วยตัวเอง เพียงแต่ในบางครั้งเวลาที่คนเกิดปัญหาหรืออุปสรรคในชีวิตนั้น มักจะเกิดการปิดกั้นและการไม่เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างหัว-ใจ-กาย

ดิฉันในฐานะนักจิตบำบัดทำหน้าที่ เอื้ออำนวย (facilitate) ให้สิ่งที่ปิดกั้นสลายไป ให้ผู้รับบริการได้มีโอกาสเข้าไปเชื่อมโยงกับโลกภายในจิตใจด้วยตนเอง ภายใต้บรรยากาศอบอุ่น, ปลอดภัย, ผ่อนคลาย, สงบ, มีความรักและความใส่ใจ เป็นบรรยากาศในเชิงบวก (Positive) ให้เขาได้เชื่อมโยงจิตใจและค้นพบทางออกด้วยตัวเขาเอง พร้อมกับเพิ่มทักษะชีวิตต่างๆที่สำคัญ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการดูแลตัวเองในยามวิกฤติชีวิตในอนาคต

แนวทางการบำบัดเป็นการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน (Integrative Approach) โดยอาศัยมุมมองมนุษยนิยม (Humanistic View) เป็นปรัชญาพื้นฐานในการมองมนุษย์ แนวทางการบำบัด EMDR
(Eye Movement Desensitization and Reprocessing) ทำงานกับสมองในส่วนความทรงจำอดีตที่ยังมีอิทธิพลรบกวนจิตใจที่ทำให้ทุกข์ใจในชีวิตปัจจุบัน แนว Satir Therapy in the Sand Tray เป็นการทำงานกับจิตใจที่เป็นนามธรรมแปรเปลี่ยนออกมาให้เห็นเชิงรูปธรรมที่จับต้องได้และเติมเต็มอาหารใจหรือพลังชีวิตให้มีความเข้มแข็ง ศาสตร์โยคะเป็นการดูแลความเป็นมนุษย์แบบองค์รวมทั้งทางกาย จิต และปราณ พุทธทิเบตเป็นมุมมองในการมองโลกและชีวิต

เมื่อผู้รับบริการ (Client) ได้เข้าใจจิตใจตนเองอย่างถ่องแท้โดยผ่านกระบวนการจิตบำบัดแบบบูรณาการ เขาจะได้ค้นพบวิถีสร้างความสุขจากภายใน มีอิสระกับชีวิต จิตใจเข้มแข็งและสงบมากขึ้น

หลักสูตรการอบรม

 • EMDR Thailand Eye Movement Desensitization and Reprocessing Level I & II  จากสมาคมอีเอ็มดีอาร์
 • EMDRTherapy for Children and Adolescents จากสมาคมอีเอ็มดีอาร์
 • Basic Satir therapy in the Sand Tray ตามแนวทาง Madeleine De Little จากสมาคมพัฒนาศักยภาพมนุษย๋และจิตบำบัดตามแนวซาเทียร์
 • Satir Therapy in the Sand Tray Advance Topic ตามแนวทาง Madeleine De Little จากสมาคมพัฒนาศักยภาพมนุษย๋และจิตบำบัดตามแนวซาเทียร์
 • โครงการฝึกอบรม การทำจิตบำบัดตามแนวซาเทียร์ STST Level I Phase I & Level II Phase II จากสมาคมพัฒนาศักยภาพมนุษย๋และจิตบำบัดตามแนวซาเทียร์
 • การอบรมเพื่อ สัมภาษณ์สร้างแรงจูงใจ (Motivational Interviewing: MI) ตามแนวทางของ William R. Miller and Dr. Stephen Rollnick
 • Yoga: 100+Hour Leadership Training Group ตามแนวทางของ Tara Stiles จาก Strala  Yoga
 • โยคะจารย์ หฐราชาโยคาศรม
 • คอร์สภาวนาเงินโด คอร์สพระมาชัมมา และคอร์สเตรียมตัวตาย ตามแนว พุทธทิเบต โดย รศ.ดร.กฤษดาวรรณ เมธาวิกุล และอาจารย์มิว เยินเต็น มูลนิธิพันดารา
 • คอร์สศิลปะการจัดดอกไม้ “อิเคบานะ” จากโรงเรียนภาษาและภูมิปัญญาตะวันออก:OKLS
 • คอร์สนพลักษณ์ขั้นต้น และคอร์สการสัมภาษณ์เพื่อค้นหา 9 ลักษณ์ ผู้สอนโดยผศ.นพ.ธนา นิลชัยโกวิทย์

ประสบการณ์การทำงาน

 • อาจารย์ประจำสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา (วิทยาเขตศูนย์ดรุณพิทยา)
 • นักจิตวิทยาให้คำปรึกษาช่วยเหลือเด็กวัยรุ่นที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ มูลนิธิคุ้มครองเด็ก
 • นักจิตวิทยาการปรึกษา โดยใช้การสัมภาษณ์เพื่อสร้างแรงจูงใจในการดำเนินชีวิตกับผู้ติดเชื้อ HIV ให้กับ The HIV Netherlands Australia Thailand Research Collaboration. (HIV-NAT)
 • นักจิตวิทยาเพื่อการฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้ประสบธรณีพิบัติภัย (สึนามิ) ของหน่วยพัฒนาและบรรเทาทุกข์ “แอดดร้า” (ADRA: The Adventist Development and Relief Agency) ร่วมกับ โรงพยาบาลมิชชั่น ภูเก็ต
 • กระบวนกรด้านการพัฒนาจิตใจสำหรับบุคลากรในองค์กร
 • อาสาสมัครเพื่อนทางจดหมายการให้คำปรึกษากับนักโทษประหารชีวิต เรือนจำบางขวาง
 • อาสาสมัครนักบำบัดให้กับ สถานแรกรับบ้านเมตตา – กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กลับไป
LINE
Call
Messenger