WORKPLACE WELL-BEING
STRESS MANAGEMENT AND MINDFULNESS
Results :
  1. สร้างช่องทางในการช่วยเหลือดูแลความเครียดของพนักงานในการทำงาน
  2. พนักงานมีความเข้าใจและเทคนิคในการรับมือกับความเครียดได้
  3. สร้างทางเลือก ในการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีความผ่อนคลาย
Program Include :
  1. Stress Assessment
  2. Training
  3. Wellness Services
กลับไป
LINE
Call
Messenger
Training in organization