Developing Employee’s Capabilities

เน้นพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานในการจัดการปัญหา  ด้วยกรอบความคิดใหม่ ที่มองปัญหาเป็นเรื่องท้าทายและสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองผ่านความท้าทายทั้งในระดับบุคคล ทีมงาน และทั้งองค์กร…

เน้นพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานในการจัดการปัญหา ด้วยกรอบความคิดใหม่ ที่มองปัญหาเป็นเรื่องท้าทายและสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองผ่านความท้าทายนั้นทั้งในระดับบุคคล  ทีมงาน และทั้งองค์กร ความท้าทายต่างๆที่พนักงานมีโอกาสเผชิญ  ได้แก่ การจัดการความขัดแย้งในองค์กร  การปรับตัวในวิกฤติต่างๆ ขององค์กร โดยจัดกระบวนการอบรมทั้งภายในองค์กรของลูกค้า หรือ ตามสถานที่ลูกค้าต้องการ

HR ของบริษัทผู้ให้บริการขนส่งสินค้าชั้นนำระดับโลกรายหนึ่งต้องการเสริมขีดความสามารถในการปรับตัวของพนักงานทั่วทั้งองค์กร  จึงติดต่อปลูกรักให้เข้าไปช่วยพัฒนาขีดสามารถผ่านการอบรมที่ใช้ทั้งการปรับกรอบความคิดและปลูกนิสัยรักการเปลี่ยน

HR ของกลุ่มบริษัทชั้นนำระดับอาเซียนแห่งหนึ่งต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวให้กับพนักงานใหม่ให้มีความพร้อมในการทำงานข้ามความแตกต่างของวัยทำงาน (Genaration diversity) ปลูกรักได้ออกแบบและพัฒนากระบวนการเรียนรู้เข้ากับคนรุ่นใหม่ที่ให้ค้นพบการเปลี่ยนแปลงตัวเองที่เหมาะสม

OD ของบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ข้ามชาติแห่งหนึ่งติดต่อให้ปลูกรักเข้าไปอบรมพัฒนาขีดความสามารถในการเป็นกระบวนกรให้กับพนักงาน (internal facilitator) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถกลับไปนำกระบวนการเรียนรู้ในองค์กร โดยมีความเข้าใจกรอบการทำงานอย่างเป็นระบบและรอบด้าน

Developing Employee’s Capabilities
กลับไป
LINE
Call
Messenger