Creating an Appropriate Culture

วัฒนธรรมองค์กรเป็นชุดคุณค่าและความหมายที่สร้างร่วมกันภายในองค์กร ส่วนใหญ่แล้วเป็นการร่วมสร้างโดยอัตโนมัติภายในองค์กรอันเนื่องมาจากหลายปัจจัย…

วัฒนธรรมองค์กรเป็นชุดคุณค่าและความหมายที่สร้างร่วมกันภายในองค์กร ส่วนใหญ่แล้วเป็นการร่วมสร้างโดยอัตโนมัติภายในองค์กรอันเนื่องมาจากหลายปัจจัยได้แก่ สไตล์ของผู้นำองค์กร วิถีปฏิบัติต่อกันในการทำงาน ลักษณะงานขององค์กร สถานที่และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งโดยส่วนมากเป็นชุดคุณค่าและความหมายที่คนไม่ค่อยได้ตั้งคำถาม ตัวอย่างเช่น บริษัทที่เริ่มต้นกันในกลุ่มคนเล็กๆ มีวัฒนธรรมที่มีความเป็นพี่เป็นน้อง แต่เมื่อบริษัทขยายตัวมีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นมากวัฒนธรรมนั้นก็ค่อยๆเลือนหายไป การสร้างวัฒนธรรมความเป็นพี่น้องกับคนกลุ่มใหญ่มาพร้อมกับความต้องการเปลี่ยนกรอบความคิดและชุดทักษะใหม่เช่น การรับฟังอย่างใส่ใจ การให้เกียรติในสไตล์การทำงานที่แตกต่างกัน การพูดอย่างเปิดใจและรักษาคำมั่นสัญญาต่อกันและกัน การกล้าแสดงความคิดเห็นและยืนยันในสิ่งที่คิด เป็นต้นนอกเหนือจากวัฒนธรรมพี่น้องยังอาจมีวัฒธรรมอื่นที่เหมาะสมกับองค์กรหนึ่งๆ ได้แก่ วัฒนธรรมการปรับตัวก่อนเกิดปัญหา วัฒนธรรมการสื่อสารได้ผลในองค์กร วัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร วัฒนธรรมการพัฒนาศักยภาพคน เป็นต้น

OD ของบริษัทแห่งหนึ่งพบวัฒนธรรมการทำงานแบบสั่งการและกดดันจากบนลงล่าง ส่งผลกระทบให้เกิดอัตราการลาออกของพนักงานเพิ่มสูงมาก จึงต้องการให้ปลูกรักเข้าไปช่วยจัดกระบวนการสร้างวัฒนธรรมการทำงานใหม่ให้กับพนักงานทุกระดับให้มีการรับฟังและยอมรับกันและกัน

HR ของบริษัทอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างชั้นนำแห่งหนึ่งได้รับโจทย์จากหัวหน้าให้คนในองค์กรทำงานอย่างมีความสุขผ่านการสร้างวัฒนธรรมของการเข้าใจตนเองและเข้าใจกันและกันอย่างลึกซึ้ง

HR ขององค์กรภาครัฐที่ดูแลด้านการลงทุนแห่งหนึ่งให้ปลูกรักจัดอบรมเพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ใหม่ที่มีลักษณะการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (transformational learning) ให้กับหน่วยงานฝ่ายสนับสนุนหลายหน่วยงาน

Creating an Appropriate Culture
กลับไป
LINE
Call
Messenger