Public Seminars

การจัดกระบวนการอบรมของปลูกรักสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจเน้นความสามารถในการปรับเปลี่ยนตนเองก่อนเกิดปัญหา (Proactive Adaptability) และเชื่อมโยงกับชีวิตและการทำงานโดยตรง ผู้เรียนจะเกิดความรู้ความเข้าใจตนเองอย่างเป็นระบบเห็นรากปัญหาที่แท้ของตนเองที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลง รวมถึงมีแนวทางการพัฒนาเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างมีขั้นตอนที่ปฏิบัติได้ง่าย นอกจากนั้นผู้เรียนสามารถแบ่งปันมุมมองและประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมอบรมเป็นการขยายโลกทัศน์ที่กว้างได้อย่างรวดเร็ว

Public Seminars
กลับไป
LINE
Call
Messenger