PERSONALITY : Understanding DISC Behavioral Styles at Work
เรียนรู้เครื่องมือที่เข้าใจความแตกต่าง ของคนในการสื่อสารและทำงานร่วมกัน
Benefits
  • รู้จักสไตล์การแสดงออก ทางพฤติกรรม และการ สื่อสารของตนเอง
  • มีเทคนิคในการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เหมาะสม
  • มีวิธีการบริหารจัดการความเครียดในสถานการณ์ที่โดนกระตุ้น
Who Should Attend?
  • หัวหน้างาน
  • พนักงานทุกระดับ
Duration

2 Days (09:00-16:00)

Approach
PERSONALITY Understanding DISC Behavioral Styles at Work - 01
กลับไป
LINE
Call
Messenger
Training in organization