Leadership Development Program

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อเข้าใจความหมายและความสำคัญของผู้นำที่มีต่อการพัฒนาบุคคล ทีม และองค์กร
  2. เพื่อเห็นแนวทางการพัฒนาความเป็นผู้นำ ที่สามารถสร้างการเติบโตส่วนบุคคล (personal growth) และสร้างการเติบโตทางวิชาชีพ (professional growth) ได้ควบคู่กัน
  3. เพื่อฝึกฝนการแสดงออกความเป็นผู้นำตามลักษณะหน้างานต่างๆ ได้แก่ การโค้ชหนึ่งต่อหนึ่ง การนำทีม และการนำองค์กร
  4. เพื่อฝึกฝนและเพิ่มสมรรถนะความเป็นผู้นำ (leadership competencies) ได้แก่ การตัดสินใจและการเรียนรู้ได้ไว การกำกับดูแลอารมณ์ตนเอง การสื่อสารที่เข้าถึงใจคน เป็นต้น
  5. เพื่อเรียนรู้และค้นพบกรอบความคิดที่ปิดกั้น (fixed mindset) และมีแนวทางการปรับกรอบความคิดที่เติบโต (growth mindset) เพื่อการพัฒนาความเป็นผู้นำที่ยั่งยืน
  6. เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นผ่านการทดลองขึ้นนำในเวทีต่างๆของโครงการ

ลักษณะเฉพาะหลักสูตร

หลักสูตร Leadership Cultivation for Young Talents

        เน้นการปลูกฝังแนวคิดการพัฒนาผู้นำในลักษณะสร้างแรงจูงใจจากภายใน และมุ่งเน้นที่การนำตนเองเป็นหลัก

เนื้อหาของหลักสูตรนี้

        – เข้าใจความหมายของการมีภาวะผู้นำจากภายในตัวเอง

        – แนวทางฝึกฝนตนเองในการปลูกเมล็ดพันธุ์ผู้นำจากภายในด้วยหลัก Be, Move, Connect, Lead

        – ค้นพบคุณสมบัติบวกภายในตนเองที่สนับสนุนภาวะผู้นำให้เติบโต

        – ฝึกทักษะความสัมพันธ์ในการนำคน ได้แก่ การรับฟัง การปรับมุมมมอง การถาม การชื่นชม

        – เรียนรู้การตั้งเป้าการพัฒนาตนเองในการเป็นผู้นำ ที่สอดคล้องไปกับวัฒนธรรมองค์กร

        – เรียนรู้กรอบความคิดที่เติบโต (Growth Mindset) เพื่อพัฒนาตนเองในการเป็นผู้นำจากภายใน

ระยะเวลาจำนวน 2 วันต่อเนื่อง

หลักสูตรนี้เหมาะ สำหรับพนักงานที่มีความโดดเด่นในการก้าวสู่ระดับบริหารต่อไป    

หลักสูตร Leadership Mastery for Middle Managers

        เน้นพัฒนา leadership competencies ให้เกิดการนำไปใช้จริงใช้โมเดลการเรียนรู้แบบ 70:20:10 คือ เรียนรู้เนื้อหา 10 และทดลองฝึก ​20 ภายในโมดูล และเรียนรู้จากหน้างานจริง 70 ระหว่างโมดูล จะมีการให้การบ้านผู้เข้าอบรมหลักสูตรเป็น Leadership Project

เนื้อหาของหลักสูตรนี้

        – เรียนรู้รากฐานสำคัญของการเป็นผู้นำคือ หัวใจความเป็นมนุษย์ (Empathy)

        – เส้นทางการเติบโตของการเป็นผู้นำ 5 ระดับ

        – เข้าใจการทำงานของสมองที่สนับสนุนการพัฒนาภาวะผู้นำ

        – ฝึกทักษะความสัมพันธ์ในการนำคน ได้แก่ การรับฟัง สะท้อน การถาม การชื่นชม และการปรากฏกายที่ใช้หัวใจความเป็นมนุษย์

        – เรียนรู้การเป็นผู้นำที่มีความคล่องตัว (Agile Leader) และมีแนวทางการสร้างบรรยากาศ “พูดได้ให้เกียรติ พลาดได้ไม่ว่ากัน” (Dialogue & Collaborative) เพื่อให้เกิดทีมงานที่มีความคล่องตัว (Agile Team)

        – เรียนรู้การบริหารพลังชีวิตเพื่อใช้ในการนำ สามารถตัดสินใจได้ว่องไว เรียนรู้เร็ว และฟื้นตัวไว

        – เข้าใจเรื่อง​ ​Neurotransmitters และสมองส่วน “CEO of the Brain” ที่ทำหน้าที่สนับสนุนการตัดสินใจและเรียนรู้ เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ

        – เรียนรู้การกำกับอารมณ์ตนเอง (Emotional Self-Regulation) ด้วยการทำความเข้าใจเรื่อง​ Hormones & Neurotransmitters และสมองส่วน​ Emotional Brain

        – เรียนรู้กรอบความคิดที่เติบโต (Growth Mindset) ด้วยการทำความเข้าใจเรื่อง​ Amygdala Hijack และการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ เมื่อ fixed mindset ถูกกระตุ้นขึ้นมา

ระยะเวลาจำนวน 3+1 โมดูล แต่ละโมดูลใช้ระยะเวลา 2 วันต่อเนื่องใน 3 โมดูล และ อีก 1 วันในโมดูลจบ รวม 7 วัน

หลักสูตรนี้เหมาะ สำหรับพนักงานที่เป็นหัวหน้าระดับกลาง

หลักสูตร Leadership Retreat for Senior Managers

        เน้นการเรียนรู้แบบผ่อนคลายและเติมพลังชีวิต มีกิจกรรมให้เกิดประสบการณ์ตรง เน้นเปิดเวทีให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างกัน

เนื้อหาของหลักสูตรนี้

        – เส้นทางการเติบโตของการเป็นผู้นำ 5 ระดับ

        – เรียนรู้หลักการบริหารคนระหว่างขั้วตวามสามารถและความอบอุ่น

        – เรียนรู้หลัก Growth Mindset ในการนำวัฒนธรรมองค์กร

        – เข้าใจหลักวิทยาศาสตร์สมองของการเปลี่ยน Mindset ของคน

        – เรียนรู้การบริหารพลังชีวิตเพื่อใช้ในการนำ สามารถตัดสินใจได้ว่องไว เรียนรู้เร็ว และฟื้นตัวไว

ระยะเวลา 2 วันต่อเนื่อง

หลักสูตรนี้เหมาะ สำหรับผู้บริหารระดับสูง

รูปแบบการเรียนรู้ตลอดโครงการ

  1. การเรียนรู้ใน workshop อาศัยการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (adult learning) โดยเน้นเรียนรู้จากการลงมือทำให้เกิดประสบการณ์ตรง แบ่งปันการเรียนรู้ในกลุ่มย่อย/กลุ่มใหญ่ และวางแผนนำไปเรียนรู้ด้วยตนเองต่อ
  2. การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการประเมินตนเองด้วยแบบวัดต่างๆ (self-assessment) การจดบันทึกการเรียนรู้ ความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดโครงการ
  3. การเรียนรู้ด้วยการรับ feedback เพื่อพัฒนาตนเองในการเป็นผู้นำจากอาจารย์และเพื่อน
  4. การเรียนรู้ด้วยกลุ่มเพื่อน (peer group) คือการสะท้อน แบ่งปันประสบการณ์ และการร่วมปรึกษาถึงความก้าวหน้าและข้อจำกัดในการพัฒนาตนเองในการเป็นผู้นำตามแผนงาน
กลับไป
LINE
Call
Messenger