Facilitator Development Program
พัฒนาศักยภาพในการเป็น Facilitator เพื่อขับเคลื่อนองค์กร
Program Benefits
  • เข้าใจหลักการเป็น Facilitator ที่ถูกต้องและมีเทคนิคต่างๆ ในการจัดกระบวนการเรียนรู้
  • นำทักษะ Facilitator ไปประยุกต์ใช้ในหน้างานที่หลากหลายอย่างได้ผล
  • เกิดความมั่นใจในการทำงานเสนอและพูดในที่สาธารณะ
  • ได้ค้นพบข้อกำจัดและเห็นแนวทางในการพัฒนาตนเอง
  • มีกลยุทธ์ในการรับมือและแก้ไขกับสถานการณ์ยากๆ ให้ผ่านไปได้อย่างราบรื่น
  • เพิ่มขีดความสามารถในการดูแลอารมณ์ และใช้สติจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้าด้วยใจที่สงบมั่นคง
Who Should Attend?
  • ผู้บริหารและผู้นำในองค์กร
  • HR, OD, Coach พนักงานในทุกระดับ
Duration

6 Days In-House Workshop (2 Days/ Module)

 

Approach
กลับไป
LINE
Call
Messenger