Coaching Skills for Growth Mindset and Performance
ฝึกฝนทักษะการโค้ช ประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
Program Benefits
  • มีความมั่นใจในการใช้ทักษะโค้ชที่ถูกต้อง
  • ฝึกทักษะการโค้ชเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการงานและทีมงาน
  • สามารถเลือกใช้เครื่องมือโค้ชได้ในสถานการณ์ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
Who Should Attend?
  • Supervisor
  • Manager
  • C-Level
Duration

2 Days In-House Workshop

Approach
กลับไป
LINE
Call
Messenger