CFRs Training
ขับเคลื่อนผลงานสู่ธุรกิจที่เป็นเลิศ
Program Benefits
  • มีกระบวนการทำงาน แบบ CFRs (Conversation) – Feedback – Recognition) ที่ผสานกันระหว่าง Hard Skills และ Soft Skills
  • มี Growth Mindeset ในการสร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบ CFRs 
  • มีทักษาด้าน Soft Skills ในการทำงานกับทีม เช่น ทักษะการสื่อสารในเชิงบวก การรับฟัง การชื่นชม การตั้งคำถาม และการ Feedback ที่สร้างสรรค์
  • สร้างความตระหนักรู้ในบทบาทหน้าที่ และการเป็นเจ้าของร่วมของพนักงานในองค์กรบนหลักวัฒนธรรมการทำงานแบบ CFRs
Who Should Attend?
  • ผู้บริหาร
  • หัวหน้างาน 
  • พนักงานในทุกระดับ
Duration

2 Days (09:00-16:30)

 

Approach
กลับไป
LINE
Call
Messenger