Building Value and Culture in Organization
สร้างการตระหนักรู้ถึงวัฒนธรรมและเรียนรู้คุณค่าหลักขององค์กร
Benefits
  • เกิดการตระหนักรู้เชิงค่านิยมของวัฒนธรรมองค์กรที่ถูกต้อง
  • มีต้นแบบเชิงวัฒนธรรมที่มีทักษะและความสามารถในการถ่ายทอดค่านิยมขององค์กร
  • ได้มีแนวทางในการพูด การทำงาน ต่อค่านิยมองค์กร
Who Should Attend?
  • พนักงานใหม่

  • พนักงาน อายุงาน 1-3 ปี

Duration

2 Days (09:00-16:00)

Approach
Building Value and Culture in Organization - 01
กลับไป
LINE
Call
Messenger
Training in organization