Agile Mindset
Reconstructing the New Normal of Working
Program Benefits
  • ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำหลัก Agile Mindset มาปรับใช้ในการทำงานให้เข้ากับบริบทการเปลี่ยนแปลงขององค์กรในอนาคต

  • ผู้เข้าร่วมอบรมเกิดความตระหนักรู้ในการปรับเปลี่ยนแปลง รูปแบบการทำงานที่ส่งเสริมประสิทธิภาพ รู้จักการนำเสนอภาพลักษณ์ขององค์กรต่อลูกค้า

  • ผู้เข้าร่วมอบรมเกิดการสื่อสาร เปิดใจแลกเปลี่ยนภายในทีมรู้จักข้อดี ข้อควรปรับปรุงเพื่อพัฒนาการทำงาน

  • ผู้เข้าร่วมอบรมร่วมกันสร้างแนวทางการทำงานบนหลัก Agile ในอนาคต

Who Should Attend?
  • ผู้บริหาร
  • หัวหน้างาน 
  • Management Team
Duration

2 Days (09:00-16:30)

 

Approach
กลับไป
LINE
Call
Messenger