We commit to help you grow your performance, leadership, and relationship.
Our learning process designed with the concept of “Edutrainment” (Education, Training, & Entertainment) in mind.
Upgrade Mindset and Install People-side Skillset.
Leading the People-side of Change.

ปลูกรักมุ่งมั่นช่วยเหลือให้คนเติบโต

เราจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อยกระดับกรอบความคิดและติดตั้งทักษะการทำงานกับคน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในระดับบุคคล ทีมงาน และองค์กร

 

อะไรคือทิศทางการเติบโตของคน

ความสามารถในการทำงาน  |  ความเป็นผู้นำ  |  ความสัมพันธ์

ความสามารถในการทำงาน:

ในหนังสือ "เอ็กซ์เรย์จิต พิชิตภูมิต้านทานการเปลี่ยนแปลง" ศ.ดร.โรเบิร์ต คีแกน และ ลิซ่า ลาฮี ได้อ้างถึงงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า ความสามารถในการทำงานของพนักงานมีค่าสหสัมพันธ์ในระดับสูงกับระดับสมรรถนะของจิต เมื่อคนเติบโต คนจะมีระดับสมรรถนะของจิตเพิ่มขึ้นและมีความสามารถในการทำงานเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

ความเป็นผู้นำ:

เราเรียกคนคนหนึ่งว่าเป็นผู้นำเมื่อเขากล้าเสี่ยงที่จะริเริ่มการเปลี่ยนแปลง  พวกเขาจำเป็นต้องมีขนาดสมรรถนะของจิตที่ใหญ่ขึ้น  เพื่อจะรับมือกับความท้าทายการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้น ดังเช่นที่ ดร.รอน ไฮเฟตซ์ กล่าวว่า ผู้นำมักทำผิดเมื่อพวกเขาพยายามจะใช้วิธีแก้แบบเทคนิคเพื่อรับมือกับความท้าทายแบบปรับตัว  คนจำเป็นต้องหมั่นปลูกความเป็นผู้นำให้กับตัวเขาเองและคนของเขาแบบปรับตัว  เพื่อจะรับมือกับความท้าทายการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

ความสัมพันธ์:

คนรู้ว่าการฟังที่ดีและการพูดด้วยความเข้าอกเข้าใจเป็นสิ่งสำคัญมาก  แต่มีช่องว่างระหว่างรู้กับการทำได้  เมื่อคนเติบโต  ภาษาและเหตุผลที่ใช้ในการสื่อสารจะเติบโตไปด้วย นั่นคือวิธีที่จะช่วยปิดช่องว่างและพลิกเปลี่ยนให้ที่ทำงานและบ้านกลายเป็นดินอันอุดมสมบูรณ์สำหรับการปลูกความสัมพันธ์

คนจะเติบโตไปถึงจุดไหนบ้าง

พวกเขาจะเติบโตไปสู่การมีสมรรถนะของจิตที่ใหญ่ขึ้น

 

   ภายในระยะเวลาและการใช้พลังงานที่เท่ากัน คนที่มีสมรรถนะของจิตที่ใหญ่กว่าสามารถทำงานบรรลุผลได้มากกว่าคนที่มี สมรรถนะของจิตที่เล็กกว่า และพวกเขาก็จะมีคนชอบและติดตามมากกว่า ระดับสมรรถนะของจิตที่พบในที่ทำงานทุกวันนี้มีอย่างน้อย 3 ระดับ ได้แก่ คนที่ยังต้องการพึ่งพิงคนอื่น (Dependent)คนที่สามารถพึ่งตนเองได้ (Independent) และคนที่เข้าถึงหลักการพึ่งพิงอิงอาศัยกัน (Inter-independent)

 

 

ใครจะได้ประโยชน์เมื่อคนเติบโต
คำตอบคือ  พวกเราทุกคน

ปลูกรักจัดเวทีการเรียนรู้ให้กับการเติบโตของคนในทุกระดับ  ตั้งแต่ตัวคุณ  ทีมของคุณ และองค์กรของคุณ

 

โปรแกรมและบริการ ของปลูกรักมุ่งสนับสนุนให้คุณและคนของคุณเติบโต  พวกเรายินดีให้บริการเพื่อตอบรับความคาดหวังกับคนทุกระดับในองค์กรของคุณ

 

 

 

 

 เราสร้าง "เวทีแห่งการเติบโต" ให้คุณและคนของคุณ 

เพื่อก้าวสู่การพัฒนาสมรรถนะของจิต ให้ชีวิตพร้อมปรับตัวอยู่เสมอ


 

สมุดบันทึกการเรียนรู้ส่วนตัว..เรื่องการปรับตัว

Adaptive Mindset Notebook

 
ดร.พงษธร  ตันติฤทธิศักดิ์ | อภิฤดี พานทอง


สมุดบันทึก Adaptive Mindset เป็นสมุดบันทึกพร้อมเนื้อหา 9 สูตรปรับกรอบความคิดให้เติบโต พร้อมลวดลายและรูปภาพประกอบ น่ารัก ใช้บันทึกการทำงานปรับกรอบความคิดตนเองในชีวิตประจำวันให้เติบโตอยู่เสมอ


 

 

 

 

 

 


 

Our Clients

" Leading & Managing the People Side of Change "

Showcases

Background Image

Header Color

:

Content Color

: